Wat zijn fixed income opties? | beleggingsproducten (2024)

Wanneer u een optie koopt, koopt u het recht om in de toekomst een bepaald aantal producten (zoals effecten, grondstoffen of valuta) te kopen of verkopen voor een vooraf bepaalde prijs. U maakt bijvoorbeeld de afspraak om over zes maanden 100 aandelen in bedrijf X te kopen tegen een prijs van $7 per aandeel.

Opties zijn financiële derivaten; dit betekent dat het product zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggende waarde. Dit kan een index, een aandeel of zelfs een grondstof zijn. In dit artikel lichten we fixed income opties toe, ook wel “opties op vastrentende inkomens” genoemd. Lees meer over opties in het algemeen in dit artikel.

De Amerikaanse stijl

Fixed income opties worden geclassificeerd als opties in een Amerikaanse stijl. Dit type optie kan doorgaans op elk moment worden uitgeoefend. Het uitoefenen van een fixed income optie resulteert in een long of short positie in de onderliggende future. Hier wijken Amerikaanse stijl opties af van opties met een Europese stijl. Deze kunnen alleen worden uitgeoefend bij op de vervaldatum.

Informatie over de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie is opgenomen in de naam van de optie. Het symbool van de optie geeft informatie over de onderliggende waarde. Ook de uitoefenprijs is onderdeel van de naam.

Fixed income opties hebben altijd een uitoefenprijs, een vervaldatum en een onderliggende waarde. We leggen uit wat dit zijn:

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs van een fixed income optie wordt gebruikt om de waarde van de optie te bepalen. De uitoefenprijs wordt vergeleken met de prijs van de onderliggende future om te bepalen of de optie ‘in the money’, ‘at the money’ of ‘out of the money’ is.

Vervaldatum

Derivaten zoals fixed income opties hebben een vervaldatum. Dit is de laatste dag dat het optiecontract op de beurs wordt verhandeld. De houder kan ervoor kiezen de positie te sluiten of het contract te laten vervallen. Bij een long positie kan de belegger er ook voor kiezen om de positie uit te oefenen. Aangezien fixed income opties fysiek worden afgehandeld, ontvangt of levert de belegger bij het verstrijken van de vervaldag de onderliggende fixed income future(s).

Onderliggende waarde

In de financiële sector hebben derivaten zoals eerder vermeld een onderliggende waarde. Dit kan een index, (mandje) goederen of zelfs een ander derivaat zijn. Fixed income opties hebben fixed income future als onderliggende waarde.

Fixed income futures

Fixed income opties worden fysiek afgewikkeld, wat betekent dat de belegger op de vervaldatum de onderliggende fixed income future(s) ontvangt of levert. Daarom ontvangt de belegger bij het uitoefenen van een long positie in een calloptie dan de onderliggende future(s). De belegger met een short positie levert dan de future(s) aan de belegger met de long positie. Wanneer een belegger met een long positie in een fixed income putoptie de optie uitoefent, verkoopt de belegger de onderliggende future tegen de uitoefenprijs aan de tegenpartij.

Net als opties ontlenen futures hun waarde aan een onderliggend product. Voor fixed income futures is de onderliggende waarde doorgaans een obligatie. Maar de reeks stopt hier niet. Door de wisselwerking van obligatiekoersen en rentetarieven, hebben ook rentetarieven invloed op fixed income opties. Wanneer de prijzen van obligaties stijgen, dalen vaak de rentetarieven en vice versa. Daarom kunnen beleggers een long positie kiezen in een fixed income optie wanneer zij een rentedaling verwachten. Een dalende rentevoet betekent in dit geval dat de optieprijs stijgt als gevolg van deze wisselwerking. OGBL is een voorbeeld van een optieserie voor fixed income opties. De Bund future is hier de onderliggende waarde van. Ook deze future heeft weer een onderliggende waarde. In dit geval zijn dat Duitse staatsobligaties.

Hoe kunnen fixed income opties winstgevend zijn?

Bij een short positie in een fixed income optie is de maximale winst de premie die wordt ontvangen bij het innemen van de positie. Met een long positie in een fixed income calloptie is de maximale winst onbeperkt, aangezien de prijs van een obligatie en dus ook de prijs van de onderliggende future van de optie, theoretisch onbeperkt kan stijgen.

Als een optie intrinsieke waarde heeft, is die optie ‘in the money’. Dit is mogelijk voor zowel callopties als putopties. Callopties zijn bijvoorbeeld ‘in the money’ wanneer de uitoefenprijs lager is dan de prijs van de onderliggende waarde. Een putoptie is ‘in the money’ wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de onderliggende waarde. Als het tegendeel waar is, is de optie ‘out of the money’.

Heeft u een long positie in een fixed income calloptie die ‘out of the money’ is op de vervaldatum, dan vervalt deze optie waardeloos. Alle posities die ‘out of the money’ zijn, Verlopen waardeloos bij expiratie. Hierdoor kunt u uw volledige belegging verliezen met een long positie in een optie. Dit is de premie die u heeft betaald bij het kopen van de optie.

Wat zijn de risico's van beleggen in fixed income opties?

Beleggen kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Net als bij alle andere financiële producten, brengt ook het beleggen in in fixed income opties het risico van verliezen met zich mee. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico's van beleggen. De risico-indicator van een specifiek product vindt u in het Essentiële-informatiedocument (EID). Alle fixed income opties hebben een EID. Dit is een document van drie pagina's en bevat de kenmerken en risico's van het product. In het DEGIRO platform vindt u de EID bij het desbetreffende product, onder documenten. De eventuele winsten en verliezen die gemaakt kunnen worden met dit product worden echter niet vermeld in dit document. Afgezien van het EID is informatie over contractspecificaties meestal te vinden op de website van de beurs waar de optie genoteerd is.

Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze beleggingsrisico pagina.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om de belangrijkste kenmerken van fixed income opties te begrijpen. De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

As an expert in financial derivatives, particularly fixed income options, let me delve into the concepts covered in the provided article.

The article discusses the nature of options, specifically fixed income options. Options grant the holder the right to buy or sell a specified quantity of financial products (such as securities, commodities, or currencies) at a predetermined price in the future. The value of options is derived from an underlying asset's price, which could be an index, a stock, or a commodity.

Now, focusing on fixed income options, here are key concepts outlined in the article:

 1. American Style Options:

  • Fixed income options are classified as American-style options, allowing exercise at any time before expiration. This differs from European-style options, which can only be exercised at expiration.
 2. Option Naming Conventions:

  • The option's name includes information about the underlying asset and the exercise price. Symbols indicate the underlying asset, and the exercise price is part of the option's name.
 3. Key Components of Fixed Income Options:

  • Exercise Price (Uitoefenprijs):

   • Determines whether the option is "in the money," "at the money," or "out of the money" by comparing it to the underlying future's price.
  • Expiration Date (Vervaldatum):

   • The last day the option contract is traded. The holder can close the position, let the contract expire, or exercise it.
  • Underlying Value (Onderliggende waarde):

   • Fixed income options are based on fixed income futures as the underlying value. These futures are physically settled.
 4. Fixed Income Futures:

  • These are contracts that are physically settled, meaning the investor receives or delivers the underlying fixed income future at expiration.
 5. Impact of Interest Rates:

  • Fixed income options are influenced by changes in interest rates, as bond prices and interest rates have an inverse relationship. Investors may take long positions in fixed income options anticipating a decrease in interest rates.
 6. Example: OGBL Options Series:

  • OGBL is cited as an example of a fixed income options series, with the Bund future as the underlying asset, linked to German government bonds.
 7. Profitability of Fixed Income Options:

  • The article explains potential profits, noting that a short position's maximum profit is the premium received, while a long position in a call option has unlimited potential profit.
 8. Risks of Investing in Fixed Income Options:

  • Emphasizes the risks associated with investing in fixed income options. It encourages investors to assess their risk tolerance and thoroughly understand the product's characteristics and risks before investing.
 9. Risk Disclosure:

  • It mentions the importance of consulting the Essential Information Document (EID) for risk indicators and finding additional contract specifications on the exchange's website.

In conclusion, the article provides a comprehensive overview of fixed income options, covering their features, naming conventions, underlying values, and associated risks. It serves as a valuable resource for individuals looking to understand and potentially engage in fixed income options trading.

Wat zijn fixed income opties? | beleggingsproducten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6735

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.